PrimCareIT

PrimCareIT

I takt med att vår befolkning åldras så ställs samhället inför nya utmaningar. Kraven på primärvården ökar och då äldre yrkesverksamma går i pension och yngre yrkesverksamma är ovilliga att söka sig till glesbygdsområden, finns det en brist på läkare, särskilt på landsbygden.

Det var för att möta dessa utmaningar som projektet "PrimCareIT - Motverka kompetensflykt och professionell isolering av vårdpersonal i avlägsna primärvårdsområden genom tele-konsultation och tele-mentorskap för att stärka de sociala förhållandena i avlägsna delar av Östersjöregionen", inleddes i januari 2012.

Mål för projektet

Det övergripande syftet med PrimCareIT är att höja intresset för distansprimärvård för medicinsk personal med hjälp av tele-konsultation och tele-mentorskap. Därmed kommer projektet att motverka kompetensflykt och professionell isolering i glesbygdsområden för en mer likvärdig tillgång till primärvård i Östersjöregionen.

Våra mål är

 • Att bedöma de regionala behoven och strategiska möjligheterna för tele-konsultation och tele-mentorskap för att undvika professionell isolering av vårdpersonal i avlägsna primärvårdsområden.
 • Att bedöma de nuvarande hindren för en storskalig utbyggnad av tele-konsultation och tele-mentorskap i Östersjöregionen, såsom teknikacceptans, investeringsbeslut, arbetsflöden och juridiska oklarheter.
 • Att implementera och validera transnationellt utvecklade tele-konsultationslösningar för avlägsen primärvård i försöksområden.
 • Att implementera tele-mentorskap som en innovativ lösning för karriärutveckling hos yngre vårdpersonal i avlägsna primärvårdsområden.
 • Att förbereda för långvarighet och storskalig implementering av lösningarna från försöksområdena i partnerregionerna.
 • Att öka den politiska medvetenheten om hur man kan locka vårdpersonal till distansprimärvård genom gemensamma politiska diskussioner.

Behov & Strategier

Den inledande frågan kring ämnet Behov & Strategier är effekten av så kallad "yrkesmässig isolering" på hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i avlägsna primärvårdsområden, beträffande hur tilltalande de anser sina jobb och arbetsvillkor vara i Östersjöområdet jämfört med städer och tätorter.

Resultat

 • Rapport från gränsöverskridande litteraturöversikt
 • Rapport från intervjuer av sakkunniga och slutsatser
 • Rapporter från fokusgrupper och strategisk workshop
 • Integrerat gränsöverskridande strategidokument

Tele-konsultation

Projektpartnerna kommer att undersöka hur man kan övervinna professionell isolering i primärvården i avlägsna områden genom tele-konsultation. Detta kommer att uppnås genom att utarbeta, implementera och testa metoder och verktyg som stöder tele-konsultation.

Pilotprojekt av tele-konsultation

 • Situationsanalys, litteraturstudie, behovsbedömning, juridiska aspekter.
 • Uppstart av pilotprojektet på 7 platser
 • Utrusta minst tio läkarmottagningar i avlägsna primärvårdsområden för tele-konsultation. I enlighet med regional/nationell hälsopraxis kommer sjuksköterskor också att utrustas om de utför hembesök.
 • Utrusta motsvarande medicinska specialister
 • Genomföra tele-konsultation mellan sjuksköterska i primärvården, specialistläkare i primärvården samt specialistläkare på sjukhus.

Tele-Mentorskap

Tele-mentorskap är en form av virtuellt mentorskap. Det bör ingå i befintliga medicinska e- läroprogram. Undervisningsmetoder i dessa medicinska e- läroprogram måste analyseras eller, i förekommande fall, utvecklas och testas. God praxis kommer att publiceras i en handbok för att främja tele-mentorskap i glesbygdsområden.

Pilotprojekt av tele-mentorskap

 • Situationsanalys, litteraturstudie, behovsbedömning, juridiska aspekter.
 • Uppstart av pilotprojektet på 5 platser
 • Utrusta minst tio läkarmottagningar med unga yrkesverksamma i avlägsna primärvårdsområden för tele-mentorskap.
 • Utrusta motsvarande yrkesverksamma personer.
 • Genomföra tele-mentorskap

Regionala partners