PrimCareIT

PrimCareIT

Väestön ikääntymisen mukanaan tuoma perusterveydenhuoltopalveluiden kysynnän kasvu luo yhteiskunnallemme uusia haasteita. Yhdistettynä vanhemman terveydenhuoltohenkilöstön eläköitymiseen ja nuorempien haluttomuuteen muuttaa työn perässä harvaan asutuille alueille, uhkaa syrjäisimpiä seutuja lääkäripula.

Nämä haasteet johtivat PrimCareIT-hankkeen syntymiseen. Perusterveydenhuollon henkilöstön ammatillista eristäytymistä ja aivovuotoa tele-konsultaation ja tele-mentoroinnin keinoin torjuva hanke käynnistyi tammikuussa 2012.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on lisätä perusterveydenhuollon houkuttelevuutta alan ammattilaisten keskuudessa telementoroinnin ja telekonsultaation avulla. Niiden avulla ehkäistään aivovuotoa ja ammatillista eristäytymistä harvaan asutuilla alueilla sekä turvataan tasa-arvoinen mahdollisuus perusterveydenhoitoon koko Itämeren alueella.

 • Telekonsultaation ja telementoroinnin alueellisten tarpeiden ja strategisten mahdollisuuksien arviointi ammatillisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi harvaan asutuilla alueilla
 • Telekonsultaation ja telementoroinnin laajamittaisen käytön nykyisten esteiden arviointi Itämeren alueella, esim. teknologian hyväksymisessä, sijoituspäätöksissä ja lainsäädännöllisissä epävarmuustekijöissä.
 • Ottaa käyttöön ja vahvistaa ylikansallisesti kehitettyjä telekonsultaation ratkaisuja harvaan asuttujen seutujen pilottialueilla
 • Ottaa käyttöön innovatiivinen telementorointi koulutus- ja uramahdollisuuksien edistämiseen nuorille perusterveydenhuollon ammattilaisille harvaan asutuilla seuduilla
 • Partnereiden pilottiratkaisujen laajamittaisen toteutuksen ja niiden jatkuvuuden turvaaminen
 • Poliittisen tietoisuuden lisääminen NDPHS:n, poliittisen "eHealth" hallituksen kautta, Imprim-verkoston keskustelujen pohjalta

Tarpeet & Strategiat

"Tarpeet & strategiat" -työryhmän keskeinen tehtävä on tutkia sitä, miten Itämeren alueen syrjäisillä seuduilla toimivien perusterveydenhuollon työntekijöiden nk. ammatillinen eristäytyneisyys vaikuttaa heidän työnkuvansa kiinnostavuuteen ja työolosuhteisiin verrattuna urbaaneilla alueilla työskenteleviin kollegoihin.

Keskeiset tehtävät

 • Raportti monikansallisesta kirjallisuuskatsauksesta
 • Raportti asiantuntijahaastatteluista ja johtopäätöksistä
 • Raportti fokusryhmistä ja strategisesta työpajasta
 • Integroitu monikansallinen strategiapaperi

Telekonsultaatio

Telekonsultaatio-työryhmä tutkii, miten syrjäisten seutujen perusterveydenhuollossa ilmenevää ammatillista eristäytymistä voidaan ehkäistä. Työryhmä käsittelee, testaa ja toteuttaa telekonsultaatiota tukevia menetelmiä ja apuvälineitä valituilla pilottialueilla.

Telekonsultaatiopilotit

 • Tilanneanalyysi, kirjallisuuskatsaus, tarvearvio, lailliset näkökulmat
 • Seitsemän pilotin käynnistäminen
 • Vähintään kymmenen syrjäisellä seudulla sijaitsevan lääkärivastaanoton varustaminen telekonsultointiin. Alueellisesta tai kansallisesta terveyspolitiikasta riippuen myös kotikäyntejä tekeviä sairaanhoitajia voidaan varustaa telekonsultaatiolaittein.
 • Telekonsultoinnit yleislääkärien, hoitajien, ja sairaaloissa toimivien erikoislääkärien välillä.

Telementorointi

Telementorointi on virtuaalisen mentoroinnin muoto, joka tulisi sisällyttää olemassa oleviin lääketieteellisiin e-oppimisohjelmiin. Niiden opetuskäytäntöjä tulee analysoida sekä tarpeen vaatiessa kehittää ja testata. Hyvät käytännöt julkaistaan käsikirjassa telementoroinnin edistämiseksi syrjäisillä seuduilla.

Telementorointipilotit

 • Tilanneanalyysi, kirjallisuuskatsaus, tarvearvio, lailliset näkökulmat
 • Viiden pilotin käynnistäminen
 • Vähintään kymmenen syrjäisellä seudulla perusterveydenhuollossa työskentelevän nuoren lääkärin vastaanoton varustaminen telementorointilaittein
 • Mentoreina toimivien ammattilaisten varustaminen tarvittavin laittein
 • Telementoroinnin toteuttaminen

Partnerit