PrimCareIT

PrimCareIT

Iedzīvotājiem novecojot, sabiedrība saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Pieprasījums pēc primārās veselības aprūpes pakalpojumiem nepārtraukti pieaug, kas saistīts ar veselības aprūpes speciālistu trūkumu, veselības aprūpes speciālistu novecošanu un jauno veselības aprūpes speciālistu nevēlēšanos strādāt mazapdzīvotajās teritorijās, it īpaši lauku apvidos.

Šīs problēmas mēģina risināt šis projekts "PrimCareIT - Sociālo apstākļu uzlabošana primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotos rajonos ar tele-konsultāciju un tele-mentoringa ieviešanu, mazinot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību", kurš tika uzsākts 2012.gada janvāra mēnesī. Vairāk informācijas par PrimCareIT projektu ir pieejama projekta mājas lapā internetā primcareit.net.

Projekta mērķis

Vispārējais PrimCareIT projekta mērķis ir ieviešot tele-konsultāciju un tele-mentoringu pakalpojumu sniegšanu, uzlabot sociālos apstākļus primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas jūras reģiona valstu mazapdzīvotajās teritorijās. Tādā veidā mazinot veselības aprūpes profesionāļu aizbraukšanu no mazapdzīvotām teritorijām, kā arī viņu profesionālo izolētību un nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi primārajai veselības aprūpei Baltijas jūras reģionā.

Mūsu uzdevumi ir šādi:

 • Apzināt katra projekta partnera dalībvalsts reģionālās vajadzības un stratēģiskās iespējas, lai ar tele-konsultāciju un tele-mentoringa palīdzību mazinātu mazapdzīvoto teritoriju primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju profesionālo izolētību;
 • Apzināt šķēršļus plaša mēroga tele-konsultāciju un tele-mentoringa pakalpojumu sniegšanas ieviešanai Baltijas jūras reģiona valstīs, tādi kā tehnoloģiju savienojamība, investīciju iespējas, darba apjomi un juridisko jautājumu problemātika;
 • Starpvalstu līmenī apzināt tele-konsultāciju iespējamos risinājumus, kā arī ieviest pilotprojektu mazapdzīvoto teritoriju primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju praksēs;
 • Īstenot tele-mentoringa pakalpojumu sniegšanu, kā inovatīvu risinājumu jauno veselības aprūpes speciālistu atbalstam darbam mazapdzīvoto teritoriju primārajā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmā;
 • Sagatavot ilglaicīgus un liela mēroga risinājumus, kas iepriekš izmēģināti pilotprojektos, lai nodrošinātu tele-konsultāciju un tele-mentoringa pakalpojumu sniegšanas ieviešanu PrimCareIT projekta partneru valsts mazapdzīvotajās teritorijās;
 • Paaugstināt politisko izpratni par Ziemeļu dimensijas partnerības ekspertu grupas politisko padomi „E-Veselība reģioniem", piesaistot veselības aprūpes profesionāļus mazapdzīvoto teritoriju primārās veselības aprūpes jautājumu risināšanai, sadarbībā ar ImPrim projektu.

Projekta nepieciešamība un stratēģija

Projekts sākotnēji tika paredzēts, lai novērtētu ietekmi uz tā saukto "profesionālo izolāciju" primārās veselības aprūpes jomā, nodarbinot speciālistus Baltijas jūras reģiona mazapdzīvotajās teritorijās, novērtējot speciālistu darba vietas pievilcību un darba apstākļus pilsētās un ārpus tām.

Projekta realizācijas gaitā paredzēts izstrādāt:

 • Pārrobežu ziņojumu literatūras apskatu;
 • Ziņojumu par veiktajām ekspertu intervijām, ar secinājumiem;
 • Fokusa un stratēģisko darba grupu ziņojumus;
 • Integrētu starpvalstu stratēģijas dokumentu.

Tele-konsultācijas

Projekta partneri pētīs, kā mazināt profesionālo izolētību primārajā veselības aprūpē mazapdzīvotajās teritorijās izmantojot tele-konsultāciju sniegtos pakalpojumus. Tas tiks panākts izstrādājot un īstenojot testēšanas metodes un līdzekļus, kas atbalstītu tele-konsultāciju pakalpojumu sniegšanu.

Tele-konsultāciju pilotprojektā paredzēts:

 • Analizēt situāciju, izpētīt pieejamo literatūru, novērtēt vajadzības, izvērtēt juridiskos aspektus;
 • Izveidot 7 pilotprojekta ieviešanas vietas;
 • Nodrošināt vismaz 10 mazapdzīvoto teritoriju veselības aprūpes speciālistu birojus ar nepieciešamajām iekārtām. Atbilstoši reģionālajai vai valsts veselības aprūpes politikai, medicīnas māsas arī tiks apgādātas ar tele-konsultāciju iekārtām, ja tās tiks izmantotas mājas vizītēm;
 • Nodrošināt atsevišķus veselības aprūpes speciālistus ar nepieciešamajām iekārtām tele-konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;
 • Realizēt tele-konsultāciju pakalpojumu sniegšanu starp ģimenes ārstu - medicīnas māsu, ģimenes ārstu - veselības aprūpes speciālistu rezidentu, ģimenes ārstu - veselības aprūpes speciālistu slimnīcā.

Tele-Mentorings

Tele-mentorings ir virtuālā mentoringa realizēšanas veids. Tele-mentorings būtu jāiekļauj esošajās medicīnas e-apmācību programmās. Mācību praksi šajās medicīnas e-apmācību programmās ir jāanalizē un, ja nepieciešams, jāizstrādā un jāpārbauda. Labākās prakses tiks publicētas rokasgrāmatā, lai sekmētu tele-mentoringa attīstību mazapdzīvotajās teritorijās.


Tele-mentoringa pilotprojektā paredzēts:
 • Analizēt situāciju, izpētīt pieejamo literatūru, novērtēt vajadzības, izvērtēt juridiskos aspektus;
 • Izveidot 5 pilotprojekta ieviešanas vietas;
 • Nodrošināt vismaz 10 mazapdzīvoto teritoriju jauno veselības aprūpes speciālistu birojus ar nepieciešamajām iekārtām tele-mentoringa pakalpojumu sniegšanai;
 • Nodrošināt atsevišķus veselības aprūpes speciālistus ar nepieciešamajām iekārtām tele-mentoringa pakalpojumu sniegšanai;
 • Realizēt tele-mentoringa pakalpojumu sniegšanu.

Kontakti

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31, k-3, Rīga, Latvija, LV-1012

Tālr.: 67043700; fakss: 67043701
e-pasts: [email protected]