PrimCareIT

PrimCareIT

Elanikkonna vananemise tõttu seisab ühiskond uute keeruliste probleemide ees. Nõudlus esmatasandi meditsiiniteenuse järgi suureneb: eakamad tervishoiuspetsialistid lähevad pensionile, kuid noored meedikud ei ole huvitatud maakohta tööle minekust ning seetõttu on seal puudus perearstidest.

Nende probleemide lahendamiseks käivitati 2012. aasta veebruaris projekt "PrimCareIT - vastumeetmete rakendamine arstide äravoolu tõkestamiseks ja tervishoiuspetsialistide ametialase isolatsiooni vastu võitlemiseks maapiirkondade esmatasandi arstiabis telekonsultatsiooni ja telementorluse kaudu, et parandada sotsiaalseid tingimusi Läänemere piirkonnas". Projekti põhitegevused algasid jaanuaris 2012.

Projekti eesmärk

PrimCareIT üldine eesmärk on tõsta maapiirkondade esmatasandi arstiabi atraktiivsust tervishoiuspetsialistide seas telekonsultatsiooni ja telementorluse pakkumise kaudu. Sel viisil rakendab projekt vastumeetmeid arstide äravoolu tõkestamiseks ja ametialase isolatsiooni vastu võitlemiseks kaugemates maapiirkondades, et tagada esmatasandi arstiabi parem kättesaadavus Läänemere regioonis.

PrimCareIT üldine eesmärk on tõsta maapiirkondade esmatasandi arstiabi atraktiivsust tervishoiuspetsialistide seas telekonsultatsiooni ja telementorluse pakkumise kaudu. Sel viisil rakendab projekt vastumeetmeid arstide äravoolu tõkestamiseks ja ametialase isolatsiooni vastu võitlemiseks maapiirkonnas ning äärealadel, et tagada esmatasandi arstiabi parem kättesaadavus Läänemere regioonis.

Meie eesmärgid on

 • Hinnata telekonsultatsiooni ja telementorluse piirkondlikke vajadusi ja strateegilisi võimalusi, et vältida tervishoiuspetsialistide ametialast isolatsiooni maapiirkondade esmatasandi arstiabis.
 • Määrata kindlaks olemasolevad tegurid, mis takistavad telekonsultatsioonide ja telementorluse laiaulatuslikku rakendamist Läänemere piirkonnas, näiteks tehnoloogia kättesaadavus, investeerimisotsused, töövood, õiguskindlusetus.
 • Piloteerida rahvusvahelisel tasandil välja töötatud telekonsultatsiooni lahendusi maapiirkondade perearstikeskustes.
 • Rakendada telementorlust kui noorte tervishoiuspetsialistide karjääri arendamise innovaatilist lahendust maapiirkondade esmatasandi arstiabis.
 • Valmistada ette piloteeritavate lahenduste kestev ja laiaulatuslik rakendamine partnerpiirkondades.
 • Tõsta poliitilist teadlikkust maapiirkondade esmatasandi arstiabi atraktiivsemaks muutmisest tervishoiuspetsialistidele, korraldades ühiseid poliitilisi arutelusid.

Vajadused ja strateegiad

Teema "Vajadused ja strateegiad" esmane küsimus on Läänemere regiooni maapiirkondades töötavate tervishoiuspetsialistide nn "ametialase isolatsiooni" mõjust nende töö atraktiivsusele ja töötingimustele linnade ja linnapiirkondadega võrreldes.

Väljundid

 • Ülevaade rahvusvahelistest kirjutistest

 • Aruanne asjatundjate intervjuudest ja järeldustest

 • Töörühmade aruanded ja strateegiat käsitleva seminari aruanne

 • Integreeritud rahvusvahelise strateegia dokument

Telekonsultatsioon

Projekti partnerid hakkavad uurima ametialase isolatsiooni probleemi lahendamise võimalusi telekonsultatsiooni kasutamisega maapiirkondade esmatasandi arstiabis. Probleem kavatsetakse lahendada koostöö ning telekonsultatsiooni toetavate meetodite ja vahendite rakendamise ning katsetamise kaudu.

Telekonsultatsiooni pilootprojekt

 • Olukorra analüüs, kirjanduse uurimine, vajaduste hindamine, õiguslikud aspektid.
 • Rakendada pilootprojekti 7 kohas.
 • Varustada vähemalt 10 maapiirkonnas asuvat perearstikeskust / perearsti kabinetti telekonsultatsiooni rakendamiseks vajalike vahenditega. Vastavalt piirkondlikule/riiklikule tervishoiupoliitikale varustatakse vajalike vahenditega ka pereõed, kui nad teevad koduvisiite.
 • Varustada vajalike vahenditega vastavad tervishoiuspetsialistid.

Korraldada pereõe, arst-residendi ja haiglas töötava tervishoiuspetsialisti vahelisi telekonsultatsioone.

Telementorlus

Telementorlus on virtuaalse monitooringu vorm. See tuleks lisada olemasolevatesse meditsiini e-õppeprogrammidesse. Meditsiini e-õppeprogrammides kasutatavaid õpetamismeetodeid tuleb analüüsida ning vajaduse korral täiustada ja katsetada. Head tavad koondatakse ja avaldatakse vastavas käsiraamatus edendamaks telementorlust maapiirkondades.

Telementorluse pilootprojekt

 • Olukorra analüüs, kirjanduse uurimine, vajaduste hindamine, õiguslikud aspektid.

 • Rakendada pilootprojekti 5 kohas.

 • Varustada vähemalt kümme maapiirkonnas asuvat noore perearsti kabinetti vajalike vahenditega telementorluse rakendamiseks.

 • Varustada vajalike vahenditega vastavad (tervishoiu)spetsialistid.

 • Teostada telementorlust.

Kontaktid